Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 19η του μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμγια συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 246/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-  ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Θέμα 4ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 173.259,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα 5ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ  1ου & 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 605.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα 6ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 306.500,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Θέμα 7ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ,ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ , ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 600.000,00 €  (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Θέμα 8ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 45.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα 9ο: ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Θέμα 10ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 49.938,52 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα 11ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Lamianow.gr
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

You may also like