Δήμος Δομοκού: Στην τελική ευθεία το έργο για το τηλεοπτικό σήμα / Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι... | Lamianow: Ειδήσεις, Νέα και Επικαιρότητα από τη Λαμία, την Στερεά Ελλάδα και όχι μόνο
Connect with us

Toπικά

Δήμος Δομοκού: Στην τελική ευθεία το έργο για το τηλεοπτικό σήμα / Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι…

Published

on


Ο Δήμος Δομοκού ενημερώνει  για τη έναρξη του έργου σχετικά με το τηλεοπτικό σήμα ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Δομοκού ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η Β΄ φάση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου«Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», το οποίο στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής εμβέλειας (ΠΕΤΚ) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας .

Κατά τη φάση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη πιστοποίησή τους, έως τις 19 Μαρτίου 2019, στo Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας τους ή στο Δήμο.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ. Α΄ 169), δικαιούχοι προς ένταξη στο πρόγραμμα για το Δήμο Δομοκού, είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των παρακάτω τοπικών κοινοτήτων:

Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ

Βούζι Καρυές, Μαντασιά, Μελιταία, Νεοχώρι,  Πολυδένδρι, Φυλιαδώνα

Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Βαρδαλή

Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΟΣ

Άγιος Γεώργιος, Κορομηλέα, Λουτρά Καίτσας, Μακρυρράχη, Ομβριακή, Παναγία

Για ένταξη νέων περιοχών θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτείται να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στο Δήμο της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να πιστοποιηθεί ως δικαιούχος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α.3269/1-11-2018 (ΦΕΚ.5022 Β΄), είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

1. Πρώτη (1η) περίπτωση:

Όταν ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία του:

• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος II της παρούσας,

• Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.) του ενδιαφερόμενου,

• Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους,

• Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ του ενδιαφερόμενου ή αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.), από το οποίο να προκύπτει επαρκώς η μόνιμη και πραγματική εγκατάσταση του σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δύναται να αποδειχτεί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (π.χ. διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα κ.α.) πέραν του παραπάνω εγγράφου,

• Αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ο οποίος να έχει εκδοθεί μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου του άρθρου 7 της παρούσας. 2.

Δεύτερη (2η) περίπτωση:

Όταν ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου:

• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και

• Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα III της Κ.Υ.Α.3269/1-11-2018 (ΦΕΚ.5022 Β΄). Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

3. Τρίτη (3η) περίπτωση:

Όταν ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία προσώπου που έχει αποβιώσει:

• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και

• Αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου.

4. Τέταρτη (4η) περίπτωση:

Όταν υπάρχει μη ταύτιση των στοιχείων (όνομα ή/και επώνυμο) του ενδιαφερομένου με εκείνα του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύρια και μόνιμης κατοικίας του, λόγω μεταβολής τους:

• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και

• Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα IV της Κ.Υ.Α.3269/1-11-2018 (ΦΕΚ.5022 Β΄). Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

5. Πέμπτη (5η) περίπτωση:

Όταν η αδυναμία του αιτούντος ενδιαφερομένου να υποβάλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης τα δικαιολογητικά έγγραφα για την πιστοποίηση του (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.α.):

• Τα ως άνω δικαιολογητικά έγγραφα, ανάλογα την εκάστοτε περίπτωση (βλ. παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος) και

• Εξουσιοδότηση σύμφωνα με το Παράρτημα V της Κ.Υ.Α.3269/1-11-2018 (ΦΕΚ.5022 Β΄) ή σχετική έγγραφη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο πρόσωπο να διενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό του πρώτου (αιτούντος ενδιαφερομένου) τις απαραίτητες ενέργειες πιστοποίησης του ως δικαιούχου του έργου. Η σχετική εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος.

Έδρα: Τ.Κ. Ομβριακής, τ.κ.35010.

Τηλ: 2232031140, 2232350510

Fax: 2232 0 31177

email: d.xyniados@kep.gov.gr

2) Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος.

Έδρα: Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου, τ.κ. 35010

Τηλ: 2232071023, 2232350414

Fax: 2232071023

email: d.thessaliotidos@kep.gov.gr

3) Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δομοκού.

Έδρα: Δ.Κ. Δομοκού, τ.κ. 35010

Τηλ: 2232027004, 2232350500

Fax: 2232022422

email: d.domokou@kep.gov.gr

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Advertisementkonstantinos_kolovos

ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Κόσμος8 ώρες ago

Στη δημοσιότητα οι διάλογοι της δολοφονίας

  Με μία ωμότητα που αιφνιδιάζει και με μία βαρβαρότητα που χαρακτηρίζει τις πραγματικές δομές του βαθέως κράτους της Σαουδικής...

ΕΚΛΟΓΕΣ 20199 ώρες ago

Ο Χρήστος Σταϊκούρας σχετικά με το Υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στη Σπερχειάδα

  Ο Τομεάρχης Οικονομικών και Υποψήφιος Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, όπως είχε πρόσφατα ανακοινωθεί, ανέλαβε πρωτοβουλίες,...

ΑΠΟΨΕΙΣ9 ώρες ago

Του Παναγιώτη Στασινού: Οι περιπέτειες της ανάπλασης μιας ιστορικής Πλατείας της Λαμίας

Την ιστορία μιας πόλης την γράφουν οι άνθρωποί της. Κυρίως οι άνθρωποι που διοικούν και αποφασίζουν και αφήνουν πίσω τους,...

ΕΛΛΑΔΑ9 ώρες ago

Πέθανε ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Ιωάννης Βερυβάκης

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Ιωάννης Βερυβάκης.

Toπικά9 ώρες ago

Λαμία: Αυτοψία στο 9ο Γυμνάσιο / Διαμαρτυρία από τους γονείς – Ζητούν την ανάκληση μεταστέγασης του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ [εικόνες-βίντεο]

  Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο 9ο Γυμνάσιο Λαμίας πραγματοποίησαν γονείς και κάτοικοι της Νότιας πλευράς της πόλης, διαμαρτυρόμενοι στην μεταστέγαση του...

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαΐ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Διαβάζονται