Ακολουθήστε μας

Αναζήτηση...


ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη σύσταση νέου Πανεπιστημίου

Θα μελετήσει τις προϋποθέσεις ίδρυσης Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να εκπονήσει σχετική έκθεση βιωσιμότητας και θα εισηγηθεί μέχρι 31.12.2020 στον υπουργό Παιδείας.

Τη σύσταση Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε.) με έδρα τη Λαμία,προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τις εξής αρμοδιότητες:

α) να μελετήσει τις προϋποθέσεις ίδρυσης Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να εκπονήσει σχετική έκθεση βιωσιμότητας και να εισηγηθεί μέχρι 31.12.2020 στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την ίδρυσή τους, λαμβάνοντας υπόψη:

αα) τις αναπτυξιακές προοπτικές και τους στόχους που έχει θέσει κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και Ερευνητικό Κέντρο (Ε.Κ.), τη δυνατότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ τους και τη διαμόρφωση κρίσιμων κοινών υποδομών,

ββ) την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας και τις σχετικές εισηγήσεις ή μελέτες του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4310/2014, καθώς και τις κοινωνικές ανάγκες της περιοχής,

γγ) τις δυνατότητες για συνέργειες των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής (αγροτική παραγωγή, βιομηχανία, τουρισμός κλπ) με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα,

β) να συντονίζει και να προωθεί τη συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών δράσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. με την αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας.

Στα πλαίσια αυτά:

αα) εισηγείται στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. που εδρεύουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τις διαδικασίες, τα μέσα και τις πηγές εύρεσης πόρων για την ανάπτυξή τους,

ββ) υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ετήσιες εκθέσεις με το βαθμό υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου,

γγ) μελετά και υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προτάσεις στρατηγικής για την ανάπτυξη της ανώτατης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και της έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την προαγωγή αυτών, σύμφωνα με την αναπτυξιακή πολιτική και τις ανάγκες της Περιφέρειας.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. συντάσσει διετές σχέδιο στρατηγικής, στο οποίο αποτυπώνονται προτεινόμενες δράσεις που εξασφαλίζουν ιδίως: α) τη συνεργασία και τον συντονισμό των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της Περιφέρειας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο,

β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας και της εξοικονόμησης πόρων,

γ) τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία,

δ) τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσω της ανάπτυξης του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων.

Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. κάθε δύο (2) έτη συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων, ο οποίος δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και τις εκθέσεις των περιπτ. δ ́ και στ ́ της παρ. 2. Τα Α.Ε.Ι. και τα Ε.Κ. που συμμετέχουν στο Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο για την επιτέλεση του έργου του. Ο απολογισμός λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου της επόμενης διετίας και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων, τα μέλη των οποίων δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση.

Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη:

α) έξι (6) μέλη είναι μέλη Δ.Ε.Π. εκ των οποίων δύο (2) προτείνονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δύο (2) από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και δύο (2) από τη Σύγκλητο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος,

β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.), γ) ένα (1) μέλος επιλέγεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

δ) δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

ε) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τα επιμελητήρια που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια και στ) δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας.

Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης και δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α ́ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, τα οποία καταβάλλονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

πηγή esos

Σχόλια

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε Επίσης

TOP STORIES

Ο Οκτώβρης στη Σπερχειάδα είναι συνυφασμένος με το παζάρι. Και όχι οποιοδήποτε παζάρι αλλά το γνήσιο, το αυθεντικό, το πανελλαδικά ξακουστό. Αυτό που για...

Featured

Σίγουρα εκεί ψηλά θα φοράει το μπλε μαντήλι, που τον συνόδευσε σε όλη του τη ζω

Featured

Το παζάρι της Σπερχειάδας άνοιξε και το παίρνεις μυρωδιά.... από μακριά!

TOP STORIES

Ιδιαίτερα τυχερή στάθηκε το βράδυ της Κυριακής η περιοχή μας στην κλήρωση του 2351 του ΤΖΌΚΕΡ.

Ακολουθήστε το  στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.