Οδηγίες για το πώς εκκαθαρίζεται κάθε φορολογική δήλωση για να ξεκινήσει να «τρέχει» ο χρόνος για επιστροφές φόρων (εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ) δίνει στις εφορίες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εντός 5 ημερών θα πρέπει κάθε φορολογούμενος να ειδοποιηθεί από την ΔΟΥ μέσω email, εφόσν κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών του, προκειμένου για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Αφού προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στη ΔΟΥ οι φορολογούμενοι, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις εφορίες, διαγράφοντας ή διορθώνοντας -όπου απαιτείται- ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία, ούτε προσκομίζονται για αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή.

Στη συνέχεια εκδίδονται τα οριστικά εκκαθαριστικά, προκειμένου να γίνουν πληρωμές ή επιστροφές φόρων.

Επιχειρήσεις

Αντιστοίχως, για τα νομικά πρόσωπα, όταν προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή και απαιτείται διενέργεια ελέγχου πριν την επιστροφή του φόρου, η μη ανταπόκριση, εντός της τεθείσας προθεσμίας, στην πρόσκληση για προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών για την διενέργεια των απαιτούμενων ελεγκτικών επαληθεύσεων, συνεπάγεται, πέραν της επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού για την βεβαίωση της διαφοράς του φόρου εισοδήματος, κατά το μέρος που αυτή προκύπτει λόγω της μη προσκόμισης των κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

Επιστροφες ΦΠΑ

Στις περιπτώσεις επιστροφής Φ.Π.Α. κατόπιν ελέγχου και μη ανταπόκρισης στην πρόσκληση, πέραν της επιβολής του προβλεπόμενου από τις σχετικές διατάξεις προστίμου, δεν αναγνωρίζεται από τον έλεγχο το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών κατά το μέρος που οι συναλλαγές δεν αποδεικνύονται ή/και καταλογίζεται το μέρος του φόρου εκροών που αναλογεί σε απαλλασσόμενες εκροές που δεν αποδεικνύονται και ο έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση των οικείων πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο διενέργειας των ως άνω μερικών ελέγχων για την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων / πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. διατυπώνεται στην οικεία έκθεση ελέγχου, ρητή επιφύλαξη για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να επανέλθει σε επόμενο χρόνο με την έκδοση νέας εντολής ελέγχου, για να διενεργήσει άλλον μερικό ή πλήρη έλεγχο.

πηγή : protothema.gr

Lamianow.gr
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

You may also like