Λαϊκή Συσπείρωση Λαμίας: Οι σοβαρές και επικίνδυνες καθυστερήσεις γύρω από το ΧΥΤΑ

Lamianow.gr
Lamianow.gr 7 έτη ago
Updated 2015/04/20 at 2:57 ΜΜ
10 Min Read

Προκειμένου να συμβάλλουμε στην αντικειμενική ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου Λαμιέων, για τις προοπτικές που υπάρχουν και για τις σοβαρές και επικίνδυνες καθυστερήσεις στις εξελίξεις γύρω από τον ΧΥΤΑ της Λαμίας, δίνουμε στη δημοσιότητα  όλα τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε.

Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ  (Κωδικός:  370721) είναι ένα πολύ σημαντικό και απαραίτητο έργο, απόλυτα αναγκαίο μέχρι στην επόμενη πενταετία να λειτουργήσει ο προγραμματισμένος ΧΥΤΑ στην Δυτική Φθιώτιδα.

1. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός : 117.000 κάτοικοι

2. Δυναμικότητα σχεδιασμού Χ.Υ.Τ.Α. : 55.000 tn/έτος

3. Πυκνότητα συμπυκνωμένων απορριμμάτων : 800~850 Kg/m3

4. Ελάχιστο ποσοστό υλικού ημερήσιας κάλυψης και εσωτερικής στρώσης

κυκλοφορίας επί του όγκου των απορριμμάτων :10%

5. Επιφάνεια γηπέδου έργου (συνολική με υφιστάμενο) : 213 στρέμματα

6. Επιφάνεια Χ.Υ.Τ.Α. (Προς Βελτίωση – υφιστάμενο) : 69 στρέμματα

7. Επιφάνεια Χ.Υ.Τ.Α. (Επέκταση -νέα προσθήκη) : 42 στρέμματα

8. Ελάχιστος ωφέλιμος όγκος Χ.Υ.Τ.Α. (νέα υποκύτταρα Α1+Α2) : 260.000 m3

9. Ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. (νέα υποκύτταρα Α1+Α2) : 5 χρόνια

10. Ελάχιστος αριθμός φάσεων λειτουργίας (νέο) Χ.Υ.Τ.Α. : 2

Υποκύτταρο Α1: 21.860 m2

Υποκύτταρο Α2 : 20.143 m2

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης
11.193.090 €
Πληρωμές 0 €

Ολοκλήρωση0 %Έναρξη 01/04/2014  Λήξη 30/09/2015

Υποέργα

2 Το υποέργο 1 με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 9.200.000 ευρώ, αφορά σε:

Α.    Έργα βελτίωσης/διευθέτησης υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. έκτασης 69 στρ.

Αφορά διαχείριση Όμβριων, διαχείριση στραγγισμάτων, διαχείριση βιοαερίου, περιβαλλοντική παρακολούθηση, δενδροφύτευση.

Β.    Έργα διαμόρφωσης και  εκμετάλλευσης νέου Κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α. έκτασης 42 στρ.
Αφορά την κατασκευή νέου κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α. έκτασης 42 στρεμμάτων. Χωματουργικές      εργασίες (εκσκαφές – επιχώσεις) για τη διαμόρφωση της λεκάνης απόθεσης απορριμμάτων, Έργα στεγανοποίησης, διαχείρισης στραγγισμάτων, βιοαερίου, Όμβριων, Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου & κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας, Κατασκευή Οδού προσπέλασης στη νέα λεκάνη, Έργα τελικής κάλυψης, Έργα και προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης, Έργα Υποδομής, Περιμετρική δενδροφύτευση, περίφραξη, φωτισμός

Το υποέργο 2 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 1.993.090 ευρώ, αφορά σε προμήθεια μηχανημάτων για την αποτελεσματικότερη, οικονομικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση των αποβλήτων.                                                                                      \

Συγκεκριμένα :

1. Προμήθεια ενός (1) Ερπυστριοφόρου Προωθητή Γαιών

2. Προμήθεια ενός (1) Συμπιεστή Απορριμμάτων

3. Προμήθεια ενός (1) Λειοτεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων

4. Προμήθεια ενός (1) Υδροφόρου Οχήματος χωρητικότητας 10.000 λίτρων

5. Προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος μεταφοράς κοντέινερ τύπου γάντζου

6. Προμήθεια τριών (3) απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση χωρητικότητας 12 m3

Ιστορικό:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Κατατέθηκε με αριθμό  πρωτοκόλλου 96277/12.12.2011 αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο: “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ” του Δήμου Λαμιέων προς την ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας.

Αρχίζουν διαβουλεύσεις και τροποποιήσεις  που περιγράφονται στην απόφαση ένταξης στα σημεία 15 έως  25.

30/10/2013 ο τότε περιφερειάρχης κ. Περγαντάς υπογράφει την απόφαση ένταξης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Με την αρ.767/15-12-2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε η μελέτη «‘ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ’’ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ’» αναδόχου της εταιρείας μελετών « ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» προϋπολογισμού 14.912.684,00 € (με ΦΠΑ).

Στην αρ.134/18-2-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Δόμησης-Δικτύων και Ενέργειας επικαιροποιείται ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με τις αλλαγές που ζητήθηκαν στο 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης, οπότε συνυπολογίστηκαν τα νέα τιμολόγια, εγκρίθηκε νέος προϋπολογισμός για το έργο ύψους 9.200.000,00 € με Φ.Π.Α.

Αυτή η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε με τη αριθ. 302/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια η  Οικονομική Επιτροπή  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου, κατασκευής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 9.200.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η  χρηματοδότηση  του γίνεται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : (04): Προστασία Εδαφικών Συστημάτων –Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» και με υπάρχουσα πίστωση 7.479.674,80€ που βαρύνει τον Κ.Α. 30.7341.0032 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ορίσθηκε ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού η ΤΡΙΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Στην 312 /23-4-2014 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου απορρίπτονται  αιτήματα για παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών από διάφορες εταιρείες.

Στην 419/20-6-2014 απόφαση της,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εξετάζει και  απορρίπτει τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού και δίνει εντολή να συνεχιστεί η διαδικασία.

Μάλιστα ο παριστάμενος Δημοτικός  Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Αρναούτογλου διαφωνεί διότι:

1.Ορίστηκε δικηγόρος να γνωμοδοτήσει από το Δήμο χωρίς να έχει την ιδιότητα αυτή.

2. Οι φωτοτυπίες δικαιολογητικά κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων δόθηκαν σ ́ αυτούς από ιδιώτη και όχι από την Υπηρεσία του Δήμου.

3 Να συνεχίσει τη διαδικασία του έργου η νέα δημοτική αρχή.

Στην 508/31-7-2014 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εξετάζει και  απορρίπτει τις προδικαστικές προσφυγές που υποβλήθηκαν κατά της 419/2014 απόφασης της, κατά πλειοψηφία

Οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Αρναούτογλου και Κλειτσάκης έδωσαν αρνητική ψήφο με την παρατήρηση ότι: «Δεν θα υπάρξει σύγκληση του Δ.Σ. για την επικύρωση της απόφασης της Ο.Ε. και να συνεχιστεί η διαδικασία από τη νέα Δημοτική Αρχή»

Στη συνέχεια, θεωρητικά άνοιξαν οι τεχνικές προσφορές και περιμένουμε την αξιολόγηση μαζί με τις ενστάσεις. Για 9 ολόκληρους μήνες περιμένουμε.

Μετά τις δημοτικές εκλογές στην  66/20-2-2015 απόφασή της  η Οικονομική Επιτροπή προχωρά σε αντικατάσταση των μελών τής επιτροπής διαγωνισμού.

Μέχρι αυτό το σημείο, υπάρχουν στοιχεία και  γνωρίζουμε τι έγινε.

Από τον περασμένο Οκτώβρη ο Δήμαρχος λέει συνέχεια για επαφές με τη Διαχειριστική Αρχή για να πάρει διαβεβαίωση για τη χρηματοδότηση του έργου.

Δεν έχουμε καταλάβει,  τι είδους διαβεβαίωση είναι αυτή.

Έχει στα χέρια του μια έγκριση και οφείλει να επισπεύσει τις διαδικασίες.

Μας λέει ότι πήγε και θα ξαναπάει στον Περιφερειάρχη και άλλα τέτοια. Πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και πολύ εύκολα διαψεύδονται.

Έχει ζητήσει τέτοιες εγγυήσεις και για άλλα έργα;

Σταμάτησε μήπως άλλα έργα, επειδή δεν πήρε δήθεν έγγραφες εγγυήσεις;

Για εμάς, τη Λαϊκή Συσπείρωση, η μόνη και καλύτερη εγγύηση θα ήταν να είχαμε στα χέρια μας, ήδη, κάποια σύμβαση με ανάδοχο. Αλλά για  9 μήνες ο Δήμος παρέμενε αδρανής, άπρακτος.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Σημειώνουμε ότι ο διαγωνισμός αυτός, που καθυστερεί, αφορά το υποέργο 1. Δηλαδή, την  »ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη πως δεν έγινε τίποτε και για το υποέργο 2, που αφορά την προμήθεια απαραίτητων μηχανημάτων για τη διαχείριση των απορριμμάτων του ΧΥΤΑ . Λες και αυτό δεν υπήρξε ποτέ!

Ρωτάμε ευθέως και δημόσια τον κ. Δήμαρχο γιατί αυτή η απαράδεκτη καθυστέρηση;

Ξέρει ο κ Δήμαρχος και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στις  30/09/2015 το έργο, αν δεν έχουν προχωρήσεις οι διαδικασίες, είναι ενδεχόμενο να πάει στα αζήτητα;

Μέσα σε 8 μήνες όφειλε να προωθήσει τη μελέτη και να έχει δημοπρατήσει την προμήθεια των παραπάνω εργαλείων.  Βέβαια, δεν έχει  κάνει τίποτα, δημιουργώντας  συνεχώς ένα φαύλο κύκλο με ανακυκλούμενους αυτοσχεδιασμούς.

Την ώρα, όμως, που ο κ Δήμαρχος  ψάχνει για απαντήσεις στη Διαχειριστική Αρχή και δεν ξέρουμε πού αλλού, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου έχουν απαντήσει από 9-2-2015,  κάνοντας  μια εκτίμηση της κατάστασης του έργου και συμπεραίνουν:

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία: 09-02-2015

Η υλοποίηση της πράξης παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις. Κρίθηκε ότι δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013 και προτάθηκε να μεταφερθεί στην προγραμματική περίοδο 2014-2020»…

Ύστερα από τα παραπάνω

Ανησυχούμε σοβαρά με τη συγκεκριμένη στάση του κ. Δημάρχου και της πλειοψηφίας, όταν αντί να ρίξουν βάρος σε αυτή την υποχρέωση του Δήμου, ασχολούνται με την μετατροπή του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ  σε Α.Ε. Με λογικές που απομακρύνουν από τον έλεγχο και την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου τη διαχείριση των απορριμμάτων, υιοθετώντας ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας και διαμορφώνοντας προοπτικές ιδιωτικοποίησης.

  • Εγκαλούμε τον κ. Δήμαρχο και την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώντας  τη συγκεκριμένη στάση τους, ως απαράδεκτη, που μπορεί να βλάψει σοβαρά το Δήμο Λαμιέων.
  • Τους καλούμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
  • Τους καθιστούμε κυρίαρχα υπευθύνους για την πορεία και το αποτέλεσμα των έργων που αφορούν το ΧΥΤΑ Λαμίας.
Ακολουθήστε το  στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Λαμία, την Στερεά Ελλάδα και όχι μόνο, στο
   
Share this Article
Posted by Lamianow.gr
Follow:
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.
Click to Hide Advanced Floating Content