Στάλθηκε πριν λίγα 24ωρα στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, για επεξεργασία από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, το Σχέδιο Νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

Στη συνέχεια, το σχέδιο νόμου θα σταλεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αφού επιστρέψει από το Γενικό Λογιστήριο ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου θα το καταθέσει στη Βουλή, προκειμένου να συζητηθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και να εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας «σπάει» στα 3, με τα τμήματά του να μοιράζονται στα Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλίας και στο Γεωπονικό.

Εκτιμάται ότι η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου θα ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου.


Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) καταργείταιαπό την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.
2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται από το Ε.Κ.Π.Α. χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ισχύουν έναντι του Ε.Κ.Π.Α..
3. Κατ’ εξαίρεση: α) εντάσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τα Τμήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, και Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα , β) εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας, και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα.
4. Το ταμειακό υπόλοιπο του τρέχοντος έτους 2018 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας περιέρχεται στο Ε.Κ.Π.Α.. Για τις συμβάσεις, για τις οποίες το έργο ή η υπηρεσία παρέχεται σε Τμήματα ή υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που έχουν ενταχθεί σε άλλο πανεπιστήμιο, ο οικονομικός έλεγχος, η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή γίνονται από το Ε.Κ.Π.Α., αφού βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση από επιτροπή που ορίζει το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν τα οικεία Τμήματα. Το ταμειακό υπόλοιπο προηγουμένων ετών (αποθεματικό) περιέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο Ε.Κ.Π.Α., τριάντα τοις εκατό (30%) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είκοσι τοις εκατό (20%) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως αποθεματικό. Το ακριβές ποσό που περιέρχεται σε κάθε ίδρυμα διαπιστώνεται και μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση με συνημμένη σχετικήοικονομική έκθεση πενταμελούς επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του ΥπουργούΠαιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία μετέχουν ως πρόεδρος ένας υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ως μέλη ένας εκπρόσωπος από κάθείδρυμα που υποδεικνύεται από την οικεία Σύγκλητο και ο υπηρετών κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Η εισήγηση υποβάλλεται σε προθεσμία που θέτει ο Υπουργός στην απόφαση συγκρότησης.
5. α) Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσεται ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 9. Κατ’ εξαίρεση: αα) τα έργα της πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ συνεχίζουν να υλοποιούνται και μεταφέρονται τα σχετικά κονδύλια σε ποσοστό πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) στον ΕΛΚΕ του Ε.Κ.Π.Α., τριάντα τρία τοις εκατό (33%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δεκατρία τοις εκατό (13%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο της απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια μεταφέρονται σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δέκα τοις εκατό (10%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Το έργο ΚΑ103 Κλασσική Κινητικότητα, που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια μεταφέρονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., εξήντα τοις εκατό (60%) στον
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είκοσι τοις εκατό (20%) στον Ε.Λ.Κ.Ε. του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Το έργο ΚΑ107 Διεθνής Κινητικότητα, που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια μεταφέρονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.. Το έργο KA2 CBHE Electricity markets and Engineering Education (ELEMEND) που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την EACEA συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια μεταφέρονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.. Το ακριβές ποσό που περιέρχεται σε κάθε ίδρυμα διαπιστώνεται και μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ύστερα από εισήγηση με συνημμένη σχετική οικονομική έκθεση της πενταμελούς επιτροπής του προτελευταίου εδαφίου της παρ.

1. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστάτης παρούσας, ύστερα από αίτημα Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ενός εκ των
τριών ιδρυμάτων. Οι οικείες διαχειριστικές Αρχές τροποποιούν αναλόγως τις οικείες αποφάσεις
ένταξης.
β) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περιπτ. α΄, και συνεχίζουν και υλοποιούν όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.
Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., αντίστοιχα, και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.)
του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οικείος προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου. Οιεπιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Ο εξοπλισμός κάθε έργου μετά την ολοκλήρωση αυτού περιέρχεται
στο ίδρυμα στο οποίο έχει ενταχθεί ο επιστημονικός υπεύθυνος. Η επιτροπή ερευνών καιδιαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των τριών πανεπιστημίων ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρεςαπό τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος, προκειμένου να προστεθούν ωςμέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένωνμελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπήερευνών και διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ε.Κ.Π.Α. μετέχουνέως την 31η-5-2019, ως επιπλέον μέλη, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και τουΤ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, αντίστοιχα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας τους γιαοποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθούν ή εκλείψουν, τουςαναπληρώνει ένα εκ των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών της επιτροπήςερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, τοοποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ε.Κ.Π.Α.,αντίστοιχα.6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα διαδικαστικά θέματα ως προς τον επιμερισμό των ταμειακών διαθεσίμων του Τ.Ε.Ι. ΣτερεάςΕλλάδας, την ένταξη των έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. στο οικείο Πανεπιστήμιο και την μεταφορά των κονδυλίων.
7. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,με έδρα την Χαλκίδα, μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ε.Κ.Π.Α.. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, με έδρα την Άμφισσα μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, με έδρα τη Λαμία, μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα,νομή και κατοχή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΈΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

[embeddoc url=”https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2018/11/nomoshedio_gia_kene_2-11-20181.pdf” download=”all”]

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[embeddoc url=”https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2018/11/aitiologiki_ekthesi_1-11-2018-1.pdf” download=”all”]

με πληροφορίες από esos.gr

You may also like

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.